Sir William

Policy

Policy – Miljö Sir William Promotion AB

Varje år sker en revidering av vårt miljöarbete och vi ska verka för en förbättrad miljö.

Under den inledande delen av Sir William Promotion /SWP)miljöarbete sattes flera lokala mål som sopsortering, miljövänlig belysning samt miljövänliga resor och transporter.

De uppsatta målen revideras löpande och fokus har förflyttats mot SWP leverantörer samt produkter som köps in.

Idag ställer vi krav på samtliga leverantörer att visa aktuella certifieringar samt regelverk som används i den dagliga produktionen. Sir William Promotion skall inom ramen för den verksamhet vi bedriver, verka för att i beslut och handling aktivt gör val som minskar negativ miljöpåverkan. Vi ska även aktivt klimatkompensera där det är möjligt.

SWP skall:

 • Aktivt välja miljövänligaste transport- samt resealternativ
 • Följa de lagar och förordningar som gäller.
 • Utveckla vår policy/vårt miljöarbete så att det följer omvärldens miljömål.
 • Hålla vår personal medveten och utbildad inom miljöområdet
 • Ständigt väga effekten av miljöpåverkan på de inköp/investeringar vi gör.
 • Sortera och återvinna det avfall vi genererar.
 • Successivt byta äldre och mindre miljövänliga inventarier/maskiner mot mindre resursförbrukande alternativ.
 • Skapa underlag så att vi kvantitativt kan mäta de miljöförbättringar vi genomför.
 • Ständigt drivas av vilja förbättra oss.
 • Påverka våra kunder och leverantörer i enlighet med vår miljöpolicy.

Policy - Environment Sir William Promotion AB

Every year, our environmental work is revised and we will work for an improved environment.

During the initial part of Sir William Promotion / SWP) environmental work, several local goals were set such as waste sorting, environmentally friendly lighting and environmentally friendly travel and transport.

The set goals are revised on an ongoing basis and the focus has shifted to SWP suppliers and products that are purchased.

Today, we require all suppliers to show current certifications and regulations used in daily production. Within the framework of the activities we conduct, Sir William Promotion shall work to actively make choices in decisions and actions that reduce negative environmental impact.

We must also actively compensate for climate change where possible.

SWP shall:

 • Actively choose the most environmentally friendly transport and travel options
 • Follow the applicable laws and regulations.
 • Develop our policy / our environmental work so that it follows the external goals of the outside world.
 • Keep our staff aware and educated in the environmental field
 • Constantly weigh the effect of environmental impact on the purchases / investments we make.
 • Sort and recycle the waste we generate.
 • Gradually replace older and less environmentally friendly equipment / machines with less resource-consuming alternatives.
 • Create a basis so that we can quantitatively measure the environmental improvements we implement.
 • Constantly driven by the desire to improve ourselves.
 • Influence our customers and suppliers in accordance with our environmental policy.

Hållbarhet

Sir William Promotion är en helhetsleverantör som stärker och visualiserar ditt varumärke genom produkter som svarar mor mänskliga behov. Vår hållbarhetsprincip är: En produkt ska tillverkas på bästa möjliga sätt, designas med hållbarhetstänk och användas om och om och om igen.

Code of conduct

Sir William Promotion uppförandekod beskriver våra etiska värderingar och regler, och är signerad av alla våra leverantörer. Vi har valt att följa Amfori BSCIs Code of Conduct som är skapad utifrån höga krav som flertalet internationella, välkända och etablerade organisationer rekommenderar. Det innebär att vi löpande följer upp och säkerställer att vi lever upp till de krav som ställs. Amfori BSCI är ett ledande förbund för global handel som möjliggör för organisationer att främja människors rättigheter, använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt och bedriva öppen handel på global nivå.

Sustainability

Sir William Promotion is a comprehensive supplier that strengthens and visualizes your brand through products that meet mother human needs. Our sustainability principle is: A product must be manufactured in the best possible way, designed with sustainability in mind and used over and over and over again.

Code of conduct

The Sir William Promotion Code of Conduct describes our ethical values and rules, and is signed by all our suppliers. We have chosen to follow Amfori BSCI's Code of Conduct, which is created based on high standards recommended by most international, well-known and established organizations. This means that we continuously follow up and ensure that we live up to the requirements that are set. Amphoria BSCI is a leading association for global trade that enables organizations to promote human rights, use natural resources responsibly and conduct open trade at a global level.